An tOllamh Wim Meijer
Príomhimscrúdaitheoir
An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Is é an tOllamh Wim Meijer an tOllamh le Micribhitheolaíocht agus Ceann Scoil na hEolaíochta Bithmhóilíní agus Bithleighis sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Tá a chuid taighde dírithe ar bhaictéir phataigineacha a mhéid a bhaineann le sláinte ainmhithe agus daoine. Sa chomhthéacs sin, tá stiúradh déanta aige ar thionscadail taighde a bhfuarthas maoiniúcháin ina leith ó ghníomhaireachtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta, lena n-áirítear Fiontraíocht Éireann, Fondúireacht Eolaíochta Éireann, an Bord Taighde Sláinte, an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, an tAontas Eorpach (ICREW, Cóstaí Cliste, CODTRACE) agus Gníomhaireacht na hÉireann um Chaomhnú Comhshaoil. Faoi láthair, tá maoiniúchán á chur ar fáil ag an dá eagraíocht is déanaí díobh sin atá luaite le haghaidh taighde atá dírithe ar réamh-mheas fíorama cháilíocht an uisce snámha, ar fhorbairt teicneolaíochtaí chun bunús bitheolaíochta agus tíreolaíochta an truaillithe uisce a shainaithint agus ar fhorbairt teicníochtaí chun Cripteaspóiridiam a bhrath.

X

This project has been part funded by the ERDF though the Ireland Wales Programme 2014 -2020.
www.irelandwales.eu