Dr Aisling Corkery
Postdoctoral Researcher
UCD

Dr. Aisling Corkery is a Post-Doctoral Research Fellow with the Acclimatize Project at the UCD Dooge Centre for Water Resources Research in the School of Civil Engineering. Her research interests are in the areas of catchment-coastal hydrodynamics and pollutant transport. Dr. Corkery completed her PhD as part of the INTERREG-IVA ‘Smart Coasts = Sustainable Communities’ project focusing on the development and implementation of a real-time catchment-coastal modelling system to predict bathing water quality.

She holds an MSc in Water Resources Management (Distinction) from Queens University Belfast, a BE (Hons) in Structural Engineering from the Dublin Institute of Technology and a BSc in Zoology from UCD. Furthermore, Dr. Corkery has over 6 years’ experience in engineering consultancy and is a member of Engineers Ireland.


An Dr Mark Wyer
Taighdeoir Iardhochtúireachta
Aberystwyth

Rinne an Dr Mark Wyer staidéar ar dhinimic cothaitheach i ndobharcheantair agus, i leith an staidéir sin, fuair sé MSc i gCeanada agus fuair sé PhD sa Bhreatain Bheag. Mar eolaí iardhochtúireachta, tá obair cheannródaíochta déanta aige i leith imscrúduithe na Ríochta Aontaithe ar dhinimic mhiocróbach dobharcheantar agus ar na bealaí ina dtéann orgánaigh tháscacha faecais agus pataiginí isteach in uiscí cósta gar don chladach. Tá os cionn 100 saothar, idir pháipéir agus thuarascálacha, foilsithe aige maidir leis an réimse seo agus tá obair ghaolmhar déanta aige maidir leis na héifeachtaí sláinte a bhaineann le gníomhaíochtaí áineasa muirí agus uisce úir.

Bhí sé i gceannas ar an obair a bhain le múnlú fíorama cháilíocht an uisce snámha, ar obair í a rinneadh mar chuid de thionscadal Cóstaí Cliste le maoiniúchán ó AE agus ar dá bharr a athraíodh láithreán staidéir Bhá Swansea ó uisce snámha ‘i mbaol’ go haicmiú ‘Maith’ go comhsheasmhach.  Tá meithleacha oibre allamuigh na Breataine Bige á mbainistiú ag Mark le haghaidh thionscadal Acclimatize agus beidh sé i gceannas ar bhailiú, ar thiomsú, ar ghlanadh, ar anailísiú agus ar thuairisciú sonraí. Le linn a chuid ama shaoir is maith leis cnocadóireacht a dhéanamh agus ceol acústaice a sheinm.


An Dr Carl Stapleton
Taighdeoir Iardhochtúireachta
Aberystwyth

Tá os cionn cúig bliana is fiche de thaithí ag Carl Stapleton ar thaighde agus ar shainchomhairleoireacht i réimsí na cáilíochta uisce, na bpróiseas abhann, inbhir agus cósta, agus na geomoirfeolaíochta.  San Institiúid Taighde Comhshaoil agus Sláinte, bhí baint ag Carl le raon ilchineálach tionscadal cáilíochta uisce inar imscrúdaíodh cáilíocht uisce óil, cáilíocht uisce snámha, múnlú buiséid miocrób agus cothaitheach, rianairí miocrób, rianú foinsí miocrób agus scrúdú ar an bhféidearthacht go dtarlóidh eotrófú in uiscí cósta.

Ina theannta sin, tá tuairisciú déanta ag Carl i ndáil le heipidéimeolaíocht uisce snámha, leis an tionchar a imríonn cóireáil fheabhsaithe dramhuisce ar ualaí galair, agus le héifeachtacht próiseas cóireála, agus tá taighde nuálach déanta aige ar an tionchar a imríonn próisis díghalraithe UV ar eisilteach séarachais stoirme gan chóireáil. Tá taithí fhorleathan ag Carl ar cheapadh agus ar bhainistiú tionscadail taighde a raibh meithleacha móra allamuigh páirteach iontu, agus ar ina leith a bhí gá go minic le comhordú a dhéanamh ar mheithleacha suirbhéireachta ar an tír mór agus amach ón gcósta (i.e. ar bháid).


An Dr Cheryl Davies
Taighdeoir Iardhochtúireachta
Aberystwyth

Fuair an Dr Cheryl Davies PhD sa Roinn Innealtóireachta Sibhialta in Ollscoil Newcastle upon Tyne. Tá taithí iardhochtúireachta 25 bliana aici ar raon leathan gnéithe den tsláinte phoiblí agus ar mhicribhitheolaíocht uisce agus dramhuisce. Roimhe seo, bhí sí ar fostú ag WRc (an Ríocht Aontaithe) agus CSIRO, ag Sydney Water agus ag Ollscoil New South Wales (an Astráil) mar eolaí taighde agus tá obair déanta aici ar raon leathan tionscadail a bhaineann le huisce idir staidéir ar chinniúint agus modh iompair miocrób agus staidéir ar dhaoine deonacha chun bith-infhaighteacht alúmanaim in uisce óil a chinneadh.


An Dr Liam Reynolds
Taighdeoir Iardhochtúireachta
UCD

Tá an Dr Liam Reynolds ina Thaighdeoir Iardhochtúireachta i Scoil na hEolaíochta Bithmhóilíní agus Bithleighis, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus, ina theannta sin, tá sé ina bhall den Chumann Micribhitheolaíochta Ginearálta (SGM) agus den Chumann Micribhitheolaíochta Feidhmí (SfAM).

Chríochnaigh an Dr Reynolds a PhD ar fhionnachtain frithsheasmhachta géinte in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha in Institiúid Déidliachta Eastman sa Choláiste Ollscoile, Londain. Fuair sé páirtmhaoiniú ón nGníomhaireacht um Ainmhithe agus Plandaí  i leith a PhD a bhí dírithe ar ghéinte nuálacha frithsheasmhachta in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha ó bhaictéir neamh-insaothraithe seile daoine agus faecas laonna a shainaithint trí úsáid a bhaint as cur chuige feidhmiúil meitighéanómaíoch. Ina theannta sin, bhí sé páirteach i roinnt tionscadal deonach cianrochtana  nuair a bhí a PhD á dhéanamh aige agus ba chomhbhunaitheoir é de chuid thionscadal Swab and Send a raibh sé mar aidhm aige eolas a chur ar fáil don phobal faoi fhrithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach.

Bhí an Dr Reynolds páirteach, mar mhac léinn samhraidh, i dtionscadal INTERREG-IVA dar teideal ‘Cóstaí Cliste = Pobail Inbhuanaithe’ agus is taighdeoir iardhochtúireachta anois é ar thionscadal Acclimatize agus, sa cháil sin, beidh foinse éillithe fhaecaigh i mbá Bhaile Átha Cliath á cainníochtú agus á cinneadh aige trí mheasúnacht a dhéanamh ar bhaictéir tháscacha faecais.


An Dr Laura Sala-Comorera
Taighdeoir Iardhochtúireachta
UCD

Tá an Dr Laura Sala-Comorera ina Taighdeoir Iardhochtúireachta ar Thionscadal Acclimatize.  Tá MA san Eolaíocht Chomhshaoil aici, mar aon le PhD sa Mhicribhitheolaíocht agus sa Bhiteicneolaíocht Chomhshaoil. ó Ollscoil Barcelona. Bhí a taighde PhD dírithe ar staidéar agus ar thréithriú pobal heitreafóbach in uisce mianraí nádúrtha agus i ngléasraí cóireála uisce óil agus, chomh maith leis sin, ar mheasúnú a dhéanamh ar mhodhanna éagsúla, éifeachtúla, daingne, tapa atá le húsáid mar ghnáthmhodhanna anailísithe.

Tá taithí 6 bliana ag an Dr Sala-Comorera ar obair i saotharlanna micribhitheolaíochta i ngrúpa taighde MARS (Micribhitheolaíocht Uisce i dtaca le Cúrsaí Sláinte) agus tá páirt glactha aici i roinnt tionscadal a bhaineann le micribhitheolaíocht chomhshaoil. Tá sí ina ball de Líonra Tagartha Biteicneolaíochta na Catalóine, de Chumann Micribhitheolaíochta na Spáinne agus de Chónaidhm Eorpach na gCumann Micribhitheolaíochta. Roimhe seo, bhí sí ina ball de choiste eolaíochta Chomhdháil Bhliantúil na dTaighdeoirí Óga san Institiúid Taighde Uisce in Ollscoil Barcelona. Tá freastal déanta ag an Dr Sala-Comerera ar roinnt comhdhálacha a bhaineann lena réimse saineolais agus tá ailt foilsithe aici in irisí innéacsaithe.


X

This project has been part funded by the ERDF though the Ireland Wales Programme 2014 -2020.
www.irelandwales.eu