An tOllamh Wim Meijer
Príomhimscrúdaitheoir
UCD

Is é an tOllamh Wim Meijer an tOllamh le Micribhitheolaíocht agus Ceann Scoil na hEolaíochta Bithmhóilíní agus Bithleighis sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Tá a chuid taighde dírithe ar bhaictéir phataigineacha a mhéid a bhaineann le sláinte ainmhithe agus daoine. Sa chomhthéacs sin, tá stiúradh déanta aige ar thionscadail taighde a bhfuarthas maoiniúcháin ina leith ó ghníomhaireachtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta, lena n-áirítear Fiontraíocht Éireann, Fondúireacht Eolaíochta Éireann, an Bord Taighde Sláinte, an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, an tAontas Eorpach (ICREW, Cóstaí Cliste, CODTRACE) agus Gníomhaireacht na hÉireann um Chaomhnú Comhshaoil. Faoi láthair, tá maoiniúchán á chur ar fáil ag an dá eagraíocht is déanaí díobh sin atá luaite le haghaidh taighde atá dírithe ar réamh-mheas fíorama cháilíocht an uisce snámha, ar fhorbairt teicneolaíochtaí chun bunús bitheolaíochta agus tíreolaíochta an truaillithe uisce a shainaithint agus ar fhorbairt teicníochtaí chun Cripteaspóiridiam a bhrath.


An tOllamh David Kay
PRÍOMHIMSCRÚDAITHEOIR
Aberystwyth

Is é David Kay an tOllamh le Comhshaol agus Sláinte in Ollscoil Aberystwyth. Tá obair déanta aige mar shainchomhairleoir agus/nó mar chomhairleoir do WHO, AE, USEPA, NERC, EPSRC, DEFRA, DWI, HPa, Rialtas na hAlban, An Ghníomhaireacht Chomhshaoil, SEPA agus WRc maidir le nithe a bhaineann le huisce áineasa agus snámha. Rinne sé stiúradh ar thrí thionscadal taighde agus forbartha teicneolaíochta (RTD) de chuid an Aontais Eorpaigh a bhí ceaptha chun an bonn eolaíochta le haghaidh Threoir 2006 maidir le hUisce Snámha (EPIBATHE, VIROBATHE agus VIROCLIME) a neartú. Le déanaí, d’oibrigh David Kay sna róil seo a leanas:

  • comhairleoir speisialtóireachta don fhiosrúchán a rinne Roghchoiste Theach na dTiarnaí um na Comhphobail Eorpacha ar athbhreithniú Threoir AE maidir le hUisce Snámha;
  • sainchomhairleoir do EU-DGXI maidir le caighdeáin athbhreithnithe le haghaidh uiscí snámha ar fud an chomhphobail;
  • ball de Choiste Comhairleach Eolaíochta NERC ar an Tionscnamh maidir leis an gComhshaol agus le Sláinte an Duine;
  • ball de ghrúpa stiúrtha WHO ar thruailliú idirleata ó dhramhaíl bheostoic agus na héifeachtaí ar shláinte an duine;
  • comhairleoir do WHO maidir le ceapadh Treoirlínte faoi uisce áineasa agus maidir le measúnacht riosca a bhaineann le cúrsaí uisce;
  • sainchomhairleoir do WHO agus do UNEP maidir le forbairt a dhéanamh ar mheasúnacht ualaigh galair dhomhanda i réimse an uisce agus na sláintíochta agus ar na sonraí uisce agus sláintíochta a úsáidtear chun Spriocanna Forbartha inbhuanaithe a cheapadh;
  • comhairleoir do USEPA maidir le hathbhreithniú Threoirlínte Stáit Aontaithe Mheiriceá i ndáil le cáilíocht uisce; agus
  • sainchomhairleoir do WHO agus do AE maidir le hathbhreithniú na Treorach maidir le hUisce Snámha (2006).

An Dr John O’Sullivan
Príomhimscrúdaitheoir
UCD

Tá an Dr John O’Sullivan ina Chomhlach d’Institiúid Domhain UCD agus tá sé ina bhall de Lárionad Dooge UCD le haghaidh Taighde Acmhainní Uisce i Scoil na hInnealtóireachta Sibhialta.  Is céimí é de chuid Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath (BAI, 1993), Ollscoil na Banríona, Béal Feirste (MSc, 1994) agus Ollscoil Uladh (PhD, 1999).

Tá spéis ag an Dr O’Sullivan i dtaighde faoi hidreolaíocht, faoi hiodrálaic agus faoi mhúnlú hidridinimice agus bhí sé ina Phríomhimscrúdaitheoir le linn tionscadail náisiúnta agus Eorpacha sna réimsí sin.  Tá 35 pháipéar foilsithe ag an Dr O’Sullivan in irisí idirnáisiúnta a ndéantar athbhreithniú piara orthu, mar aon le 1 chaibidil leabhair agus níos mó ná 50 páipéar comhdhála.  Ina theannta sin, tá sé ina Eagarthóir Comhlach d’Iris an Chumainn Idirnáisiúnta Uisce (IWA) maidir le Soláthar agus Teicneolaíocht Uisce agus tá sé ina bhall de Bhord Comhairleach Idirnáisiúnta Iris an Taighde Hidreolaíochta agus Comhshaoil.


An tOllamh Greg O’Hare
Príomhimscrúdaitheoir
UCD

Ba é an tOllamh Gregory O’Hare Ceann na Roinne Ríomheolaíochta sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (COBÁC) sa tréimhse 2001-2004 agus tá sé ar dhuine de Phríomhimscrúdaitheoirí agus de bhunaitheoirí an Lárionaid Eolaíochta agus Teicneolaíochtaí Innealtóireachta (CSET), ar a dtugtar CLARITY: Ionad na dTeicneolaíochtaí Gréasán Braiteoirí, agus a fhaigheann maoiniúchán (€16.4M) ó Fhondúireacht Eolaíochta Éireann. Tá os cionn 330 foilseachán mheasúnaithe foilsithe aige le haghaidh Irisí agus Comhdhálacha Idirnáisiúnta, mar aon le 6 leabhar, agus tá ioncam suntasach deontais faighte aige (ca €28.00M).


An Dr Bat Masterson
Príomhimscrúdaitheoir
UCD

Tá an Dr Bartholomew Masterson  ina Ollamh Taca de chuid Scoil na hEolaíochta Bithmhóilíní agus Bithleighis sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.  Roimhe seo, bhí sé ina Léachtóir Sinsearach le Bithcheimic in COBÁC.  Is Ball den Chumann Idirnáisiúnta Uisce é.

Tá baint aige le fada an lá le taighde ar thruailliú miocróbach uiscí áineasa.  Bhunaigh sé grúpa taighde idirdhisciplíneach sa bhliain 1998 chun dul i mbun staidéir ar thruailliú miocróbach na n-uiscí snámha i mBré, Co. Chill Mhantáin, i gcomhar le comhpháirtithe in Ollscoil na Breataine Bige, ar staidéar é a fuair maoiniúchán ó INTERREG-II.  Leathnaigh an chomhpháirtíocht sin an taighde chuig tionscadal SMART a fuair maoiniúchán ó chlár INTERREG-IIIa agus a bhain le cáilíocht uisce áineasa  Bhaile Átha Cliath agus le cáilíocht uiscí sliogéisc i gCuan Bhanú, Co. Loch Garman.   Ba é a ghníomhaigh mar cheannaire tionscadail na hÉireann i leith thionscadal iCREW INTERREG-IIIb agus bhí sé ina bhall den Bhord Bainistíochta Idirnáisiúnta i leith an tionscadail sin in éineacht le comhpháirtithe as an bhFrainc, as an bPortaingéil, as an Spáinn agus as an Ríocht Aontaithe.  Bhain an obair i leith iCrew le forbairt teicníochtaí rianaithe foinsí móilíneacha bitheolaíochta i leith miocrorgánaigh tháscacha féinitíopa sa timpeallacht uisceach.  Le gairid, chuir comhpháirtíocht na hÉireann-na Breataine Bige tionscadal INTERREG-IVA dar teideal “Cóstaí Cliste=Pobail Inbhuanaithe” i gcrích, ar tionscadail é a bhí dírithe ar fhorbairt múnlaí réamh-mheastacha i leith truailliú miocróbach agus ar chur i bhfeidhm teicníochtaí rianaithe foinsí.

Faoi láthair, tá an Dr Masterson gníomhach i ndáil le dhá thionscadal eile.  Trí Acclimatize, atá á mhaoiniú ag Clár Comhair na hÉireann-na Breataine Bige, táthar ag féachaint le bearta a bhfuil gá leo chun déileáil le héifeachtaí an athraithe aeráide ar thruailliú uisce snámha a cheapadh agus trí SWIM, atá á mhaoiniú ag INTERREG-VA, táthar ag féachaint leis na múnlaí réamh-mheastacha is fearr a aimsiú i leith truailliú miocróbach i gcás uiscí snámha áirithe de chuid réigiún trasteorann na hÉireann agus le comharthaíocht chomhairleach phoiblí a fhorbairt.


X

This project has been part funded by the ERDF though the Ireland Wales Programme 2014 -2020.
www.irelandwales.eu