An tOllamh Wim Meijer
Príomhimscrúdaitheoir
UCD

Is é an tOllamh Wim Meijer an tOllamh le Micribhitheolaíocht agus Ceann Scoil na hEolaíochta Bithmhóilíní agus Bithleighis sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Tá a chuid taighde dírithe ar bhaictéir phataigineacha a mhéid a bhaineann le sláinte ainmhithe agus daoine. Sa chomhthéacs sin, tá stiúradh déanta aige ar thionscadail taighde a bhfuarthas maoiniúcháin ina leith ó ghníomhaireachtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta, lena n-áirítear Fiontraíocht Éireann, Fondúireacht Eolaíochta Éireann, an Bord Taighde Sláinte, an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, an tAontas Eorpach (ICREW, Cóstaí Cliste, CODTRACE) agus Gníomhaireacht na hÉireann um Chaomhnú Comhshaoil. Faoi láthair, tá maoiniúchán á chur ar fáil ag an dá eagraíocht is déanaí díobh sin atá luaite le haghaidh taighde atá dírithe ar réamh-mheas fíorama cháilíocht an uisce snámha, ar fhorbairt teicneolaíochtaí chun bunús bitheolaíochta agus tíreolaíochta an truaillithe uisce a shainaithint agus ar fhorbairt teicníochtaí chun Cripteaspóiridiam a bhrath.


An Dr John O’Sullivan
Príomhimscrúdaitheoir
UCD

Tá an Dr John O’Sullivan ina Chomhlach d’Institiúid Domhain UCD agus tá sé ina bhall de Lárionad Dooge UCD le haghaidh Taighde Acmhainní Uisce i Scoil na hInnealtóireachta Sibhialta.  Is céimí é de chuid Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath (BAI, 1993), Ollscoil na Banríona, Béal Feirste (MSc, 1994) agus Ollscoil Uladh (PhD, 1999).

Tá spéis ag an Dr O’Sullivan i dtaighde faoi hidreolaíocht, faoi hiodrálaic agus faoi mhúnlú hidridinimice agus bhí sé ina Phríomhimscrúdaitheoir le linn tionscadail náisiúnta agus Eorpacha sna réimsí sin.  Tá 35 pháipéar foilsithe ag an Dr O’Sullivan in irisí idirnáisiúnta a ndéantar athbhreithniú piara orthu, mar aon le 1 chaibidil leabhair agus níos mó ná 50 páipéar comhdhála.  Ina theannta sin, tá sé ina Eagarthóir Comhlach d’Iris an Chumainn Idirnáisiúnta Uisce (IWA) maidir le Soláthar agus Teicneolaíocht Uisce agus tá sé ina bhall de Bhord Comhairleach Idirnáisiúnta Iris an Taighde Hidreolaíochta agus Comhshaoil.


An tOllamh Greg O’Hare
Príomhimscrúdaitheoir
UCD

Ba é an tOllamh Gregory O’Hare Ceann na Roinne Ríomheolaíochta sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (COBÁC) sa tréimhse 2001-2004 agus tá sé ar dhuine de Phríomhimscrúdaitheoirí agus de bhunaitheoirí an Lárionaid Eolaíochta agus Teicneolaíochtaí Innealtóireachta (CSET), ar a dtugtar CLARITY: Ionad na dTeicneolaíochtaí Gréasán Braiteoirí, agus a fhaigheann maoiniúchán (€16.4M) ó Fhondúireacht Eolaíochta Éireann. Tá os cionn 330 foilseachán mheasúnaithe foilsithe aige le haghaidh Irisí agus Comhdhálacha Idirnáisiúnta, mar aon le 6 leabhar, agus tá ioncam suntasach deontais faighte aige (ca €28.00M).


An Dr Bat Masterson
Príomhimscrúdaitheoir
UCD

Tá an Dr Bartholomew Masterson  ina Ollamh Taca de chuid Scoil na hEolaíochta Bithmhóilíní agus Bithleighis sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.  Roimhe seo, bhí sé ina Léachtóir Sinsearach le Bithcheimic in COBÁC.  Is Ball den Chumann Idirnáisiúnta Uisce é.

Tá baint aige le fada an lá le taighde ar thruailliú miocróbach uiscí áineasa.  Bhunaigh sé grúpa taighde idirdhisciplíneach sa bhliain 1998 chun dul i mbun staidéir ar thruailliú miocróbach na n-uiscí snámha i mBré, Co. Chill Mhantáin, i gcomhar le comhpháirtithe in Ollscoil na Breataine Bige, ar staidéar é a fuair maoiniúchán ó INTERREG-II.  Leathnaigh an chomhpháirtíocht sin an taighde chuig tionscadal SMART a fuair maoiniúchán ó chlár INTERREG-IIIa agus a bhain le cáilíocht uisce áineasa  Bhaile Átha Cliath agus le cáilíocht uiscí sliogéisc i gCuan Bhanú, Co. Loch Garman.   Ba é a ghníomhaigh mar cheannaire tionscadail na hÉireann i leith thionscadal iCREW INTERREG-IIIb agus bhí sé ina bhall den Bhord Bainistíochta Idirnáisiúnta i leith an tionscadail sin in éineacht le comhpháirtithe as an bhFrainc, as an bPortaingéil, as an Spáinn agus as an Ríocht Aontaithe.  Bhain an obair i leith iCrew le forbairt teicníochtaí rianaithe foinsí móilíneacha bitheolaíochta i leith miocrorgánaigh tháscacha féinitíopa sa timpeallacht uisceach.  Le gairid, chuir comhpháirtíocht na hÉireann-na Breataine Bige tionscadal INTERREG-IVA dar teideal “Cóstaí Cliste=Pobail Inbhuanaithe” i gcrích, ar tionscadail é a bhí dírithe ar fhorbairt múnlaí réamh-mheastacha i leith truailliú miocróbach agus ar chur i bhfeidhm teicníochtaí rianaithe foinsí.

Faoi láthair, tá an Dr Masterson gníomhach i ndáil le dhá thionscadal eile.  Trí Acclimatize, atá á mhaoiniú ag Clár Comhair na hÉireann-na Breataine Bige, táthar ag féachaint le bearta a bhfuil gá leo chun déileáil le héifeachtaí an athraithe aeráide ar thruailliú uisce snámha a cheapadh agus trí SWIM, atá á mhaoiniú ag INTERREG-VA, táthar ag féachaint leis na múnlaí réamh-mheastacha is fearr a aimsiú i leith truailliú miocróbach i gcás uiscí snámha áirithe de chuid réigiún trasteorann na hÉireann agus le comharthaíocht chomhairleach phoiblí a fhorbairt.


Joanne Chadwick
Bainisteoir Oibríochtaí Acclimatize
UCD

Tá taithí mhór ag Joanne ar bhainistiú tionscadal taighde mórscála Eorpach ar tríothu atá eolas cuimsitheach faighte aici ar Interreg agus chórais ollscoile. Ba í a d’fheidhmigh mar bhainisteoir tionscadail ar thionscadal dar teideal ‘Cóstaí Cliste = Pobail Inbhuanaithe’ a fuair maoiniúchán ó Interreg.

Beidh freagracht uirthi i ndáil le bainistíocht a dhéanamh ar oibriú Acclimatize ó lá go lá laistigh de COBÁC agus oibreoidh sí le hOllscoil Aberystwyth agus leis na geallsealbhóirí oibríochtúla chun freagrachtaí chomhpháirtí ceannais COBÁC a chomhlíonadh.


An Dr Liam Reynolds
Taighdeoir Iardhochtúireachta
UCD

Tá an Dr Liam Reynolds ina Thaighdeoir Iardhochtúireachta i Scoil na hEolaíochta Bithmhóilíní agus Bithleighis, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus, ina theannta sin, tá sé ina bhall den Chumann Micribhitheolaíochta Ginearálta (SGM) agus den Chumann Micribhitheolaíochta Feidhmí (SfAM).

Chríochnaigh an Dr Reynolds a PhD ar fhionnachtain frithsheasmhachta géinte in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha in Institiúid Déidliachta Eastman sa Choláiste Ollscoile, Londain. Fuair sé páirtmhaoiniú ón nGníomhaireacht um Ainmhithe agus Plandaí  i leith a PhD a bhí dírithe ar ghéinte nuálacha frithsheasmhachta in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha ó bhaictéir neamh-insaothraithe seile daoine agus faecas laonna a shainaithint trí úsáid a bhaint as cur chuige feidhmiúil meitighéanómaíoch. Ina theannta sin, bhí sé páirteach i roinnt tionscadal deonach cianrochtana  nuair a bhí a PhD á dhéanamh aige agus ba chomhbhunaitheoir é de chuid thionscadal Swab and Send a raibh sé mar aidhm aige eolas a chur ar fáil don phobal faoi fhrithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach.

Bhí an Dr Reynolds páirteach, mar mhac léinn samhraidh, i dtionscadal INTERREG-IVA dar teideal ‘Cóstaí Cliste = Pobail Inbhuanaithe’ agus is taighdeoir iardhochtúireachta anois é ar thionscadal Acclimatize agus, sa cháil sin, beidh foinse éillithe fhaecaigh i mbá Bhaile Átha Cliath á cainníochtú agus á cinneadh aige trí mheasúnacht a dhéanamh ar bhaictéir tháscacha faecais.


An Dr Laura Sala-Comorera
Taighdeoir Iardhochtúireachta
UCD

Tá an Dr Laura Sala-Comorera ina Taighdeoir Iardhochtúireachta ar Thionscadal Acclimatize.  Tá MA san Eolaíocht Chomhshaoil aici, mar aon le PhD sa Mhicribhitheolaíocht agus sa Bhiteicneolaíocht Chomhshaoil. ó Ollscoil Barcelona. Bhí a taighde PhD dírithe ar staidéar agus ar thréithriú pobal heitreafóbach in uisce mianraí nádúrtha agus i ngléasraí cóireála uisce óil agus, chomh maith leis sin, ar mheasúnú a dhéanamh ar mhodhanna éagsúla, éifeachtúla, daingne, tapa atá le húsáid mar ghnáthmhodhanna anailísithe.

Tá taithí 6 bliana ag an Dr Sala-Comorera ar obair i saotharlanna micribhitheolaíochta i ngrúpa taighde MARS (Micribhitheolaíocht Uisce i dtaca le Cúrsaí Sláinte) agus tá páirt glactha aici i roinnt tionscadal a bhaineann le micribhitheolaíocht chomhshaoil. Tá sí ina ball de Líonra Tagartha Biteicneolaíochta na Catalóine, de Chumann Micribhitheolaíochta na Spáinne agus de Chónaidhm Eorpach na gCumann Micribhitheolaíochta. Roimhe seo, bhí sí ina ball de choiste eolaíochta Chomhdháil Bhliantúil na dTaighdeoirí Óga san Institiúid Taighde Uisce in Ollscoil Barcelona. Tá freastal déanta ag an Dr Sala-Comerera ar roinnt comhdhálacha a bhaineann lena réimse saineolais agus tá ailt foilsithe aici in irisí innéacsaithe.


An Dr Giuseppe Mancuso
Taighdeoir Iardhochtúireachta
UCD

Is innealtóir sibhialta agus comhshaoil é an Dr Giuseppe Mancuso. Rugadh in Piazza Armerina, an Iodáil, é. Faoi láthair, tá sé ag obair mar Chomhlach Taighde Iardhochtúireachta ar thionscadal Acclimatization san Ionad Taighde Acmhainní Uisce (CWWR) i Scoil na hInnealtóireachta Sibhialta in COBÁC. Chríochnaigh sé a PhD i mí Aibreáin 2017 san Innealtóireacht Shibhialta, Chomhshaoil agus Mheicniúil in Ollscoil Trento (an Iodáil) agus bhí ábhar an staidéir sin dírithe ar phróisis chóireála dramhuisce agus sloda trí úsáid a bhaint as cuasú hidridinimiciúil. Le linn dó a bheith sa Scoil Dochtúireachta, chaith sé tréimhse thar lear in VŠB – Ollscoil Theicniúil Ostrava agus é ag obair ar mhúnlaí CFD ar mhodh bhogearraí ANSYS. Tá B.Eng. agus M.Eng. san Innealtóireacht ag Giuseppe ó Ollscoil Catania, an Iodáil. Sa bhliain 2014, d’ainmnigh Comhairle Náisiúnta Cheimice na hIodáile a thráchtas Máistreachta mar an mháistreacht náisiúnta ab fhearr.


Jayne Stephens
Mac Léinn Phd
UCD

Tá Jayne Stephens ina mac léinn PhD i Scoil na hEolaíochta Bithmhóilíní agus Bithleighis sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.

Bhronn Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, céim BSc sna hEolaíochtaí Comhshaoil uirthi sa bhliain 2014 agus bhí éiceolaíocht mhamach mar phríomhábhar aici. Tar éis a céim a chríochnú, ba í Jayne an t-iarratasóir Éireannach a glacadh isteach sa Chumann Bitheolaíochta Trópaicí in Cambridge chun cúrsa allamuigh a dhéanamh agus a chur i gcrích maidir le bithéagsúlacht thrópaiceach agus caomhnú trópaiceach sa Tansáin, agus mar chuid den obair sin bhí tionscadal taighde ann maidir le héagsúlacht pailnithe ag airdí éagsúla. Ina theannta sin, d’oibrigh Jayne san EPA ar thuarascálacha ó chomhairlí contae a chomhtháthú isteach sa bhunachar sonraí náisiúnta maidir le bainistiú dramhaíola.

Tar éis di roinnt blianta a chaitheamh ag obair ar thionscadail chaomhantais agus sa réimse spórt allamuigh in Éirinn agus sa Nua-Shéalainn, agus cuid den am sin a chaitheamh mar oibrí deonach, thosaigh Jayne ag cur spéis ar leith i dtruailliú uisce agus i gcáilíocht uisce. Tá páirt glactha aici i nglanadh tránna agus i ndíothú truailleán infheicthe ach, faoi láthair, tá sí ag díriú ar an ngné eolaíochta den éilliú ar leibhéal micreascópach.

D’oibrigh Jayne mar chúntóir taighde ar feadh ceithre mhí sular tháinig sí chun bheith ina mac léinn PhD leis an Ollamh Wim Meijer ar thionscadal Acclimatize agus aird á tabhairt aici ar thaighde micribhitheolaíochta ar thruailleáin in uiscí snámha na hÉireann.


X

This project has been part funded by the ERDF though the Ireland Wales Programme 2014 -2020.
www.irelandwales.eu