Joanne Chadwick
Bainisteoir Oibríochtaí Acclimatize
UCD

Tá taithí mhór ag Joanne ar bhainistiú tionscadal taighde mórscála Eorpach ar tríothu atá eolas cuimsitheach faighte aici ar Interreg agus chórais ollscoile. Ba í a d’fheidhmigh mar bhainisteoir tionscadail ar thionscadal dar teideal ‘Cóstaí Cliste = Pobail Inbhuanaithe’ a fuair maoiniúchán ó Interreg.

Beidh freagracht uirthi i ndáil le bainistíocht a dhéanamh ar oibriú Acclimatize ó lá go lá laistigh de COBÁC agus oibreoidh sí le hOllscoil Aberystwyth agus leis na geallsealbhóirí oibríochtúla chun freagrachtaí chomhpháirtí ceannais COBÁC a chomhlíonadh.


Paula Hopkins
Riarthóir Tionscadail
Aberystwyth

Tá Paula Hopkins ina Riarthóir Sinsearach do Ionad Taighde Comhshaoil agus Sláinte (CREH) ó bhí an bhliain 1990 ann.  Tá freagracht ar Paula i ndáil le gnéithe cléireachais agus iniúchta airgeadais de thionscadail a chuireann CREH i gcrích le maoiniúchán ó chistí struchtúracha AE. I measc na dtionscadal eile a raibh sí páirteach iontu roimhe seo áirítear Pobail Inbhuanaithe na gCóstaí Cliste (i gcomhar le COBÁC in Éirinn freisin).  I measc freagrachtaí eile a bhí uirthi áirítear idirchaidreamh poiblí, earcú meithleacha oibre allamuigh agus earraí agus seirbhísí a fháil le haghaidh tionscadail a raibh maoiniúchán ina leith á fháil ó Rialtas na Breataine Bige agus ó AE.


X

This project has been part funded by the ERDF though the Ireland Wales Programme 2014 -2020.
www.irelandwales.eu