Dr Mark Wyer
Ymchwilydd Ôl-ddoethurol
Aberystwyth

Astudiodd Dr Mark Wyer ddeinameg maetholion mewn dalgylchoedd ar gyfer ei MSc yng Nghanada a’i PhD yng Nghymru. Fel gwyddonydd ôl-ddoethurol, mae wedi arloesi yn y DG mewn ymchwil i ddeinameg microbaidd dalgylchoedd ac arllwysiad organebau a phathogenau sy’n ddangosyddion ysgarthol i ddyfroedd arfordirol wrth y lan. Mae wedi cyhoeddi dros gant o bapurau gwyddonol ac adroddiadau yn y maes hwn a chwblhau gwaith cysylltiedig ar effeithiau gweithgareddau dŵr môr a dŵr croyw ar iechyd.

Arweiniodd Mark y gwaith ar fodelu ansawdd dŵr ymdrochi ym Mae Abertawe drwy’r prosiect Gwella Arfordiroedd a ariannwyd gan yr Undeb Ewropeaidd. Gwelwyd gwelliant yn ansawdd dŵr ymdrochi safle’r prosiect, o ddynodiad ‘mewn perygl’ i ddynodiad ‘da’ cyson.  Mark sy’n rheoli’r timau gwaith maes yng Nghymru ar gyfer prosiect Acclimatize ac ef fydd yn arwain y gwaith ym maes casglu data, cymharu, glanhau, dadansoddi ac adrodd. Yn ei amser hamdden mae’n mwynhau cerdded mynyddoedd a chwarae cerddoriaeth acwstig.


Dr Carl Stapleton
Ymchwilydd Ôl-ddoethurol
Aberystwyth

Mae gan Carl Stapleton dros bum mlynedd ar hugain o brofiad o ymchwilio ac ymgynghori ym meysydd ansawdd dŵr, prosesau afonol, aberol ac arfordirol, a geomorffoleg.  Yng Nghanolfan Ymchwil yr Amgylchedd ac Iechyd bu Carl yn gysylltiedig â sawl prosiect ym maes ansawdd dŵr a oedd yn ymchwilio i ansawdd dŵr yfed, ansawdd dŵr ymdrochi, modelu cyllideb microbau a maetholion, olrheinwyr microbaidd, olrhain tarddiad microbaidd a’r potensial ar gyfer ewtroffeiddiad mewn dyfroedd arfordirol.

Mae Carl hefyd wedi adrodd ar epidemioleg dŵr ymdrochi, effaith gwell triniaeth dŵr gwastraff ar faich afiechyd ac effeithiolrwydd prosesau trin ac mae wedi cynnal ymchwil gwreiddiol i effeithiau prosesau diheintio UV ar elifiant carthion heb eu trin yn dilyn stormydd. Mae gan Carl brofiad helaeth o gynllunio a rheoli prosiectau ymchwil sy’n golygu trefnu timau mawr i wneud gwaith maes, ac sy’n aml yn golygu cydgordio timau arolygu ar y tir ac ar y dŵr (h.y. mewn cychod).


Dr Cheryl Davies
Ymchwilydd Ôl-ddoethurol
Aberystwyth

Enillodd Dr Cheryl Davies ei doethuriaeth yn Adran Beirianneg Sifil, Prifysgol Newcastle upon Tyne. Mae ganddi bum mlynedd ar hugain o brofiad ymchwil ôl-ddoethurol mewn sawl agwedd ar iechyd cyhoeddus, microbioleg dŵr a dŵr gwastraff. Yn flaenorol bu’n wyddonydd ymchwil yn gweithio i WRc (UK), CSIRO, Sydney Water, a Phrifysgol De Cymru Newydd (Awstralia), ac mae wedi gweithio ar amrediad eang o brosiectau yn ymwneud â dŵr, o astudiaethau o dynged a chludiant microbau i astudiaethau yn defnyddio gwirfoddolwyr i fesur bioargaeledd alwminiwm mewn dŵr yfed.


Dr Liam Reynolds
Ymchwilydd Ôl-ddoethurol
Coleg y Brifysgol, Dulyn

Mae Dr Liam Reynolds yn Ymchwilydd Ôl-ddoethurol yn Ysgol Gwyddorau Biomoleciwlaidd a Biomeddygol Coleg y Brifysgol, Dulyn ac mae hefyd yn aelod o’r Gymdeithas Ficrobioleg Cyffredinol (SGM) a’r Gymdeithas Ficrobioleg Cymwysedig (SfAM).

Cwblhaodd Dr Reynolds ei PhD ar ddarganfod genynnau gwrthsafiad gwrthficrobaidd, yn Athrofa Ddeintyddol Eastman, ym Mhrifysgol London. Ariannwyd ei PhD yn rhannol gan yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion ac yr oedd yn canolbwyntio ar adnabod genynnau gwrthsafiad gwrthfirobaidd newydd mewn bacteria anhriniadwy mewn salifa dynol a charthion lloi gan ddefnyddio dull metagenomig gweithredol. Roedd hefyd yn gysylltiedig â nifer o brosiectau gwirfoddol yn ystod ei PhD ac roedd yn un o sylfaenwyr y prosiect Swab and Send a oedd yn anelu at roi gwybod i’r cyhoedd am wrthsafiad i gyffuriau gwrthfiotig drwy eu cynnnwys yn y gwaith o chwilio am wrthfiotigau newydd.

Cyfrannodd Dr Reynolds i’r prosiect INTERREG-IVA, ‘Gwella Arfordiroedd’ fel myfyriwr yn ystod yr haf ac mae yn awr yn ymchwilydd ôl-ddoethurol gyda phrosiect Acclimatize lle bydd yn sefydlu a mesur ffynhonnell y llygredd ysgarthol ym Mae Dulyn drwy asesu bacteria sy’n ddangosyddion ysgarthol.


Dr Laura Sala-Comorera
Ymchwilydd Ôl-ddoethurol
Coleg y Brifysgol, Dulyn

Mae Dr. Laura Sala-Comorera yn Ymchwilydd Ôl-ddoethurol gyda phrosiect Acclimatize.  Mae ganddi MA mewn Gwyddor Amgylcheddol a PhD mewn Microbioleg Amgylcheddol a Biotechnoleg o Brifysgol Barcelona. Canolbwyntiai ei hymchwil PhD ar astudio nodweddion cymunedau heterotroffig mewn dŵr mwnol naturiol ac mewn gweithfeydd trin dŵr yfed, ynghyd â chloriannu gwahanol ddulliau dadansoddol effeithlon, cadarn a chyflym y gellir eu defnyddio yn rheolaidd wrth ddadansoddi.

Mae gan Dr Sala-Comorera chwe blynedd o brofiad o weithio mewn labordai microbiolegol gyda’r grŵp ymchwil MARS (Microbioleg dŵr mewn perthynas ag iechyd) a bu’n gysylltiedig â sawl prosiect yn ymwneud â microbioleg amgylcheddol. Mae hi’n aelod o Rwydwaith Cyfeirio Biotechnoleg Catalonia, Cymdeithas Microbioleg Sbaen a Ffederasiwn Cymdeithasau Microbioleg Ewrop. Yn flaenorol bu’n aelod o bwyllgor gwyddonol y gynhadledd flynyddol ar gyfer ymchwilwyr ieuainc a drefnid gan Athrofa Ymchwil Dŵr Prifysgol Barcelona. Mae Dr Sala-Comerera wedi mynychu sawl cynhadledd ym maes ei harbenigedd ac mae wedi cyhoeddi erthyglau mewn cyfnodolion.


Dr Giuseppe Mancuso
Ymchwilydd Ôl-ddoethurol
Coleg y Brifysgol, Dulyn

Peiriannydd sifil ac amgylcheddol yw Dr Giuseppe Mancuso. Fe’i ganed yn Piazza Armerina yn yr Eidal. Ar hyn o bryd mae’n gymrawd ymchwil ôl-ddoethurol gyda phrosiect Acclimatize yn y Ganolfan Ymchwil Adnoddau Dŵr (CWRR) yn Ysgol Beirianneg Sifil UCD. Cwblhaodd ei Ph.D. ym mis Ebrill 2017 mewn Peirianneg Sifil, Amgylcheddol a Mecanyddol ym Mhrifysgol Trento (Yr Eidal) gan ganolbwyntio ar wella prosesau trin dŵr gwastraff a charthion drwy ddefnyddio ceudodiad hydrodeinamig. Pan oedd yn astudio am ddoethuriaeth, treuliodd gyfnod dramor yn VŠB – Prifysgol Dechnegol Ostrava yn gweithio ar fodelau CFD gan ddefnyddio meddalwedd ANSYS. Mae gan Giuseppe radd B.Eng. ac M.Eng. mewn peirianneg sifil ac amgylcheddol o Brifysgol Catania, Yr Eidal. Yn 2014, dyfarnodd Cyngor Cemegol Cenedlaethol Yr Eidal mai ei draethawd meistr oedd y gorau drwy’r wlad.


X

This project has been part funded by the ERDF though the Ireland Wales Programme 2014 -2020.
www.irelandwales.eu