Y Athro Wim Meijer
PRIF YMCHWILYDD
Coleg y Brifysgol, Dulyn

Mae’r Athro Wim Meijer yn Athro Microbioleg ac yn Bennaeth Ysgol Gwyddorau Biomoleciwlaidd a Biomeddygol Coleg y Brifysgol, Dulyn. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar facteria pathogenig mewn perthynas ag iechyd pobl ac anifeiliaid. Yn y cyd-destun hwn cyfarwyddodd brosiectau ymchwil a gyllidwyd gan asiantaethau cyllido cenedlaethol a rhyngwladol, yn cynnwys Enterprise Ireland, Science Foundation Ireland, y Bwrdd Ymchwil Iechyd, y Weinyddiaeth Amaeth, Pysgodfeydd a Bwyd, yr Undeb Ewropeaidd (ICREW, Gwella Arfordiroedd, CODTRACE) ac Asiantaeth Warchod yr Amgylchedd Iwerddon. Ar hyn o bryd mae’r ddau sefydliad olaf yn ariannu ymchwil sy’n canolbwyntio ar ragweld ansawdd dŵr ymdrochi mewn amser real, datblygu dulliau o adnabod tarddiad biolegol a daearyddol llygredd dŵr a thechnegau i ganfod Cryptosporidium.


Dr John O’Sullivan
Prif Ymchwilydd
Coleg y Brifysgol Dulyn

Mae Dr John O’Sullivan yn gymrawd yn Athrofa Daear Coleg y Brifysgol, Dulyn ac yn aelod o Ganolfan Dooge ar gyfer Ymchwil mewn Adnoddau Dŵr yn Ysgol Beirianneg Sifil Coleg y Brifysgol, Dulyn.  Mae’n raddedig o Goleg y Drindod, Dulyn (BAI, 1993), Prifysgol Queen’s, Belfast (MSc, 1994) a Phrifysgol Ulster (PhD, 1999).

Mae gan Dr O’Sullivan ddiddordebau ymchwil ym maes hydroleg, gwyddor hydrolig a modelu hydrodeinamig a bu’n Brif Ymchwilydd ar brosiectau cenedlaethol a phrosiectau Ewropeaidd yn y meysydd hyn.  Mae Dr O’Sullivan wedi cyhoeddi 35 papur mewn cyfnodolion rhyngwladol a adolygir gan gymheiriaid, un bennod mewn llyfr a dros 50 o bapurau cynhadledd.  Mae hefyd yn Olygydd Cyswllt cyfnodolyn y Gymdeithas Ddŵr Ryngwladol (IWA), y Journal of Water Supply and Technology, ac mae’n aelod o fwrdd cynghorol rhyngwladol y Journal of Hydrology and Environment Research.


Yr Athro Greg O’Hare
Prif Ymchwilydd
Coleg y Brifysgol, Dulyn

Roedd yr Athro Gregory O’Hare yn Bennaeth Adran Gyfrifiadureg Coleg y Brifysgol, Dulyn (UCD) rhwng 2001 a 2004 ac mae’n un o brif ymchwilwyr a sefydlwyr y Ganolfan Dechnolegau Gwyddoniaeth a Pheirianneg  (CSET) a ariannwyd gan Sefydliad Gwyddoniaeth Iwerddon (€16.4M) sy’n dwyn yr enw CLARITY: The Centre for Sensor Web Technologies (2008-2013). Mae wedi cyhoeddi dros 330 cyhoeddiad mewn cyfnodolion a chynadleddau rhyngwladol. Mae wedi cyhoeddi 6 llyfr ac wedi ennill incwm grant sylweddol (ca €28.00M).


Dr Bat Masterson
Prif Ymchwilydd
Coleg y Brifysgol, Dulyn

Mae Dr Bartholomew Masterson yn Athro Cyswllt yn Ysgol Gwyddorau Biomoleciwlaidd a Biomeddygol Coleg y Brifysgol, Dulyn.  Yn flaenorol bu’n uwch ddarlithydd mewn biocemeg yn UCD ac mae’n aelod o’r Gymdeithas Ddŵr Ryngwladol.

Mae gan Dr. Masterson brofiad helaeth o ymchwilio i lygredd microbaidd dyfroedd ymdrochi.  Sefydlodd grŵp ymchwil amlddisgyblaethol yn 1998 i gynnal astudiaeth, ar y cyd â phartneriaid ym Mhrifysgol Cymru, o lygredd microbaidd yn nyfroedd ymdrochi Bray, Swydd Wicklow; astudiaeth a ariannwyd drwy INTERREG-II.  Estynnodd y bartneriaeth y gwaith hwn ym Mhrosiect SMART, a gyllidwyd drwy’r rhaglen INTERREG-IIIa, ac a oedd yn canolbwyntio ar ansawdd dŵr ymdrochi ym Mae Dulyn ac ansawdd dyfroedd pysgod cregyn ym Mae Bannow, Swydd Wexford.  Ef oedd arweinydd y prosiect yn Iwerddon ac yr oedd yn aelod o Fwrdd Rheoli Rhyngwladol prosiect INTERREG-IIIb iCREW gyda phartneriaid yn Ffrainc, Portiwgal, Sbaen a’r Deyrnas Gyfunol  Roedd y gwaith ar brosiect iCREW yn cynnwys datblygu technegau olrhain tarddiad moleciwlar biolegol i bennu ffenoteip micro-organebau sy’n ddangosyddion yn yr amgylchedd acwatig.  Yn fwyaf diweddar, cwblhaodd y bartneriaeth rhwng Cymru ac Iwerddon brosiect Gwella Arfordiroedd INTERREG-IVA, a oedd yn canolbwyntio ar ddatblygu modelau i ragfynegi llygredd microbaidd a defnyddio technegau olrhain tarddiad.

Ar hyn o bryd mae Dr. Masterson yn rhan o ddau brosiect arall.  Mae Acclimatize, a ariennir gan y Rhaglen Gydweithredu rhwng Cymru ac Iwerddon, yn ceisio dod o hyd i fesurau sy’n angenrheidiol i ymdopi ag effeithiau newid hinsawdd ar lygredd dyfroedd ymdrochi. Mae SWIM, a ariennir gan INTERREG-VA, yn ceisio sefydlu’r modelau gorau i ragweld llygredd microbaidd mewn dyfroedd ymdrochi penodol mewn ardaloedd ar y ffin rhwng Gweiniaeth Iwerddon a Gogledd Iwerddon, a datblygu arwyddion yn cynghori’r cyhoedd.


Joanne Chadwick
Rheolwr Gweithrediadauacclimatize
Coleg y Brifysgol, Dulyn

Mae gan Joanne brofiad sylweddol o reoli prosiectau ymchwil Ewropeaidd ar raddfa fawr, a thrwy hynny y mae wedi meithrin gwybodaeth gynhwysfawr am systemau Interreg a phrifysgolion. Hi oedd rheolwr prosiect y prosiect ‘Gwella Arfordiroedd’ a ariannwyd drwy Interreg IVa.

Bydd Ms Chadwick yn gyfrifol am reoli gwaith Acclimatize o ddydd i ddydd yn UCD a bydd yn gweithio gyda Phrifysgol Aberystwyth a budd-ddeiliaid y gwaith i sicrhau fod UCD yn cyflawni eu cyfrifoldebau fel partner arweiniol.


Dr Liam Reynolds
Ymchwilydd Ôl-ddoethurol
Coleg y Brifysgol, Dulyn

Mae Dr Liam Reynolds yn Ymchwilydd Ôl-ddoethurol yn Ysgol Gwyddorau Biomoleciwlaidd a Biomeddygol Coleg y Brifysgol, Dulyn ac mae hefyd yn aelod o’r Gymdeithas Ficrobioleg Cyffredinol (SGM) a’r Gymdeithas Ficrobioleg Cymwysedig (SfAM).

Cwblhaodd Dr Reynolds ei PhD ar ddarganfod genynnau gwrthsafiad gwrthficrobaidd, yn Athrofa Ddeintyddol Eastman, ym Mhrifysgol London. Ariannwyd ei PhD yn rhannol gan yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion ac yr oedd yn canolbwyntio ar adnabod genynnau gwrthsafiad gwrthfirobaidd newydd mewn bacteria anhriniadwy mewn salifa dynol a charthion lloi gan ddefnyddio dull metagenomig gweithredol. Roedd hefyd yn gysylltiedig â nifer o brosiectau gwirfoddol yn ystod ei PhD ac roedd yn un o sylfaenwyr y prosiect Swab and Send a oedd yn anelu at roi gwybod i’r cyhoedd am wrthsafiad i gyffuriau gwrthfiotig drwy eu cynnnwys yn y gwaith o chwilio am wrthfiotigau newydd.

Cyfrannodd Dr Reynolds i’r prosiect INTERREG-IVA, ‘Gwella Arfordiroedd’ fel myfyriwr yn ystod yr haf ac mae yn awr yn ymchwilydd ôl-ddoethurol gyda phrosiect Acclimatize lle bydd yn sefydlu a mesur ffynhonnell y llygredd ysgarthol ym Mae Dulyn drwy asesu bacteria sy’n ddangosyddion ysgarthol.


Dr Laura Sala-Comorera
Ymchwilydd Ôl-ddoethurol
Coleg y Brifysgol, Dulyn

Mae Dr. Laura Sala-Comorera yn Ymchwilydd Ôl-ddoethurol gyda phrosiect Acclimatize.  Mae ganddi MA mewn Gwyddor Amgylcheddol a PhD mewn Microbioleg Amgylcheddol a Biotechnoleg o Brifysgol Barcelona. Canolbwyntiai ei hymchwil PhD ar astudio nodweddion cymunedau heterotroffig mewn dŵr mwnol naturiol ac mewn gweithfeydd trin dŵr yfed, ynghyd â chloriannu gwahanol ddulliau dadansoddol effeithlon, cadarn a chyflym y gellir eu defnyddio yn rheolaidd wrth ddadansoddi.

Mae gan Dr Sala-Comorera chwe blynedd o brofiad o weithio mewn labordai microbiolegol gyda’r grŵp ymchwil MARS (Microbioleg dŵr mewn perthynas ag iechyd) a bu’n gysylltiedig â sawl prosiect yn ymwneud â microbioleg amgylcheddol. Mae hi’n aelod o Rwydwaith Cyfeirio Biotechnoleg Catalonia, Cymdeithas Microbioleg Sbaen a Ffederasiwn Cymdeithasau Microbioleg Ewrop. Yn flaenorol bu’n aelod o bwyllgor gwyddonol y gynhadledd flynyddol ar gyfer ymchwilwyr ieuainc a drefnid gan Athrofa Ymchwil Dŵr Prifysgol Barcelona. Mae Dr Sala-Comerera wedi mynychu sawl cynhadledd ym maes ei harbenigedd ac mae wedi cyhoeddi erthyglau mewn cyfnodolion.


Dr Giuseppe Mancuso
Ymchwilydd Ôl-ddoethurol
Coleg y Brifysgol, Dulyn

Peiriannydd sifil ac amgylcheddol yw Dr Giuseppe Mancuso. Fe’i ganed yn Piazza Armerina yn yr Eidal. Ar hyn o bryd mae’n gymrawd ymchwil ôl-ddoethurol gyda phrosiect Acclimatize yn y Ganolfan Ymchwil Adnoddau Dŵr (CWRR) yn Ysgol Beirianneg Sifil UCD. Cwblhaodd ei Ph.D. ym mis Ebrill 2017 mewn Peirianneg Sifil, Amgylcheddol a Mecanyddol ym Mhrifysgol Trento (Yr Eidal) gan ganolbwyntio ar wella prosesau trin dŵr gwastraff a charthion drwy ddefnyddio ceudodiad hydrodeinamig. Pan oedd yn astudio am ddoethuriaeth, treuliodd gyfnod dramor yn VŠB – Prifysgol Dechnegol Ostrava yn gweithio ar fodelau CFD gan ddefnyddio meddalwedd ANSYS. Mae gan Giuseppe radd B.Eng. ac M.Eng. mewn peirianneg sifil ac amgylcheddol o Brifysgol Catania, Yr Eidal. Yn 2014, dyfarnodd Cyngor Cemegol Cenedlaethol Yr Eidal mai ei draethawd meistr oedd y gorau drwy’r wlad.


Jayne Stephens
Myfyrwraig PHD
Coleg y Brifysgol, Dulyn

Myfyrwraig PhD yn Ysgol Gwyddorau Biomolecwlaidd a Biomeddygol Coleg y Brifysgol, Dulyn yw Jayne Stephens.

Graddiodd gyda BSc mewn Gwyddorau Amgylcheddol yng Ngholeg Prifysgol Genedlaethol Iwerddon yn Galway yn 2014. Ecoleg mamaliaid oedd ei phrif bwnc. Wedi iddi raddio, cyflwynodd Jayne gais llwyddiannus i’r Gymdeithas Fiolegol Drofannol yng Nghaergrawnt i gwblhau cwrs ar fioamrywiaeth drofannol a chadwraeth yn y maes yn Nhanzania, yn cynnwys prosiect ar y cyd ar yr amrywiaeth mewn peillio ar wahanol uchderau. Bu Jayne hefyd yn gweithio yn yr EPA yn cydgyfeirio adroddiadau o gynghorau sir i’r gronfa ddata genedlaethol ar reoli gwastraff.

Wedi nifer o flynyddoedd yn gweithio a gwirfoddoli yn yr awyr agored ar brosiectau cadwraeth a chwaraeon dŵr yn Iwerddon a Seland Newydd, magodd Jayne ddiddordeb neilltuol mewn llygredd dŵr ac ansawdd dŵr. Bu’n gysylltiedig ag ymgyrchoedd i lanhau traethau, yn gwaredu llygredd gweladwy, ond yn awr mae’n canolbwyntio ar yr agwedd wyddonol ar lygredd ar wastad meicrosgopig.

Bu Jayne yn gweithio fel cynorthwyydd ymchwil am bedwar mis cyn cofrestru’n fyfyrwraig PhD gyda’r Athro Wim Meijer yn rhan o waith Acclimatize ym maes ymchwil meicrobiolegol i lygredd yn nyfroedd ymdrochi Iwerddon.


X

This project has been part funded by the ERDF though the Ireland Wales Programme 2014 -2020.
www.irelandwales.eu