Y Athro Wim Meijer
PRIF YMCHWILYDD
Coleg y Brifysgol, Dulyn

Mae’r Athro Wim Meijer yn Athro Microbioleg ac yn Bennaeth Ysgol Gwyddorau Biomoleciwlaidd a Biomeddygol Coleg y Brifysgol, Dulyn. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar facteria pathogenig mewn perthynas ag iechyd pobl ac anifeiliaid. Yn y cyd-destun hwn cyfarwyddodd brosiectau ymchwil a gyllidwyd gan asiantaethau cyllido cenedlaethol a rhyngwladol, yn cynnwys Enterprise Ireland, Science Foundation Ireland, y Bwrdd Ymchwil Iechyd, y Weinyddiaeth Amaeth, Pysgodfeydd a Bwyd, yr Undeb Ewropeaidd (ICREW, Gwella Arfordiroedd, CODTRACE) ac Asiantaeth Warchod yr Amgylchedd Iwerddon. Ar hyn o bryd mae’r ddau sefydliad olaf yn ariannu ymchwil sy’n canolbwyntio ar ragweld ansawdd dŵr ymdrochi mewn amser real, datblygu dulliau o adnabod tarddiad biolegol a daearyddol llygredd dŵr a thechnegau i ganfod Cryptosporidium.


Yr Athro David Kay
Prif Ymchwilydd
Aberystwyth

Mae David Kay yn Athro Gwyddorau’r Amgylchedd ac Iechyd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae wedi gweithredu fel ymgynghorydd a/neu gynghorwr ar safonau ar gyfer dŵr ymdrochi a dŵr yfed i Sefydliad Iechyd y Byd, Yr Undeb Ewropeaidd, USEPA, NERC, EPSRC, DEFRA, DWI, HPa, Llywodraeth yr Alban, Asiantaeth yr Amgylchedd, SEPA a WRc. Mae wedi cyfarwyddo tri o brosiectau Ymchwil a Datblygiad Technolegol yr Undeb Ewropeaidd a gynlluniwyd i gryfhau’r sail mewn tystiolaeth wyddonol ar gyfer adolygu Gorchymyn Dŵr Ymdrochi 2006 (EPIBATHE, VIROBATHE a VIROCLIME). Yn ddiweddar gweithredodd David Kay fel:

  • cynghorwr arbenigol yn ymchwiliad Pwyllgor Dethol Cymunedau Ewropeaidd Tŷ’r Arglwyddi i adolygu Gorchymyn Dŵr Ymdrochi yr UE;
  • ymgynghorydd i EU-DGXI ar adolygu safonau ar gyfer dyfroedd ymdrochi yn y Gymuned Ewropeaidd;
  • aelod o Bwyllgor Ymgynghorol Gwyddonol NERC ar Fenter yr Amgylchedd ac Iechyd Dynol;
  • aelod o bwyllgor llywio Sefydliad Iechyd y Byd ar lygredd gwasgaredig o wastraff da byw a’r effeithiau ar iechyd dynol;
  • cynghorwr i Sefydliad Iechyd y Byd ar ddylunio canllawiau ar ddŵr ymdrochi ac asesu risg mewn perthynas â dŵr;
  • ymgynghorydd i Sefydliad Iechyd y Byd a Chynllyn Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig ar ddatblygu asesiad baich afiechyd byd-eang ym maes dŵr a charthffosiaeth a’r data dŵr a charthffosiaeth a ddefnyddir wrth ddylunio amcanion datblygiad cynaliadwy;
  • cynghorwr i USEPA ar adolygu canllawiau ansawdd dŵr ymdrochi yr UDA; ac
  • ymgynghorydd i Sefydliad Iechyd y Byd a’r Undeb Ewropeaidd ar adolygu’r Gorchymyn Dŵr Ymdrochi (2006).

Dr John O’Sullivan
Prif Ymchwilydd
Coleg y Brifysgol Dulyn

Mae Dr John O’Sullivan yn gymrawd yn Athrofa Daear Coleg y Brifysgol, Dulyn ac yn aelod o Ganolfan Dooge ar gyfer Ymchwil mewn Adnoddau Dŵr yn Ysgol Beirianneg Sifil Coleg y Brifysgol, Dulyn.  Mae’n raddedig o Goleg y Drindod, Dulyn (BAI, 1993), Prifysgol Queen’s, Belfast (MSc, 1994) a Phrifysgol Ulster (PhD, 1999).

Mae gan Dr O’Sullivan ddiddordebau ymchwil ym maes hydroleg, gwyddor hydrolig a modelu hydrodeinamig a bu’n Brif Ymchwilydd ar brosiectau cenedlaethol a phrosiectau Ewropeaidd yn y meysydd hyn.  Mae Dr O’Sullivan wedi cyhoeddi 35 papur mewn cyfnodolion rhyngwladol a adolygir gan gymheiriaid, un bennod mewn llyfr a dros 50 o bapurau cynhadledd.  Mae hefyd yn Olygydd Cyswllt cyfnodolyn y Gymdeithas Ddŵr Ryngwladol (IWA), y Journal of Water Supply and Technology, ac mae’n aelod o fwrdd cynghorol rhyngwladol y Journal of Hydrology and Environment Research.


Yr Athro Greg O’Hare
Prif Ymchwilydd
Coleg y Brifysgol, Dulyn

Roedd yr Athro Gregory O’Hare yn Bennaeth Adran Gyfrifiadureg Coleg y Brifysgol, Dulyn (UCD) rhwng 2001 a 2004 ac mae’n un o brif ymchwilwyr a sefydlwyr y Ganolfan Dechnolegau Gwyddoniaeth a Pheirianneg  (CSET) a ariannwyd gan Sefydliad Gwyddoniaeth Iwerddon (€16.4M) sy’n dwyn yr enw CLARITY: The Centre for Sensor Web Technologies (2008-2013). Mae wedi cyhoeddi dros 330 cyhoeddiad mewn cyfnodolion a chynadleddau rhyngwladol. Mae wedi cyhoeddi 6 llyfr ac wedi ennill incwm grant sylweddol (ca €28.00M).


Dr Bat Masterson
Prif Ymchwilydd
Coleg y Brifysgol, Dulyn

Mae Dr Bartholomew Masterson yn Athro Cyswllt yn Ysgol Gwyddorau Biomoleciwlaidd a Biomeddygol Coleg y Brifysgol, Dulyn.  Yn flaenorol bu’n uwch ddarlithydd mewn biocemeg yn UCD ac mae’n aelod o’r Gymdeithas Ddŵr Ryngwladol.

Mae gan Dr. Masterson brofiad helaeth o ymchwilio i lygredd microbaidd dyfroedd ymdrochi.  Sefydlodd grŵp ymchwil amlddisgyblaethol yn 1998 i gynnal astudiaeth, ar y cyd â phartneriaid ym Mhrifysgol Cymru, o lygredd microbaidd yn nyfroedd ymdrochi Bray, Swydd Wicklow; astudiaeth a ariannwyd drwy INTERREG-II.  Estynnodd y bartneriaeth y gwaith hwn ym Mhrosiect SMART, a gyllidwyd drwy’r rhaglen INTERREG-IIIa, ac a oedd yn canolbwyntio ar ansawdd dŵr ymdrochi ym Mae Dulyn ac ansawdd dyfroedd pysgod cregyn ym Mae Bannow, Swydd Wexford.  Ef oedd arweinydd y prosiect yn Iwerddon ac yr oedd yn aelod o Fwrdd Rheoli Rhyngwladol prosiect INTERREG-IIIb iCREW gyda phartneriaid yn Ffrainc, Portiwgal, Sbaen a’r Deyrnas Gyfunol  Roedd y gwaith ar brosiect iCREW yn cynnwys datblygu technegau olrhain tarddiad moleciwlar biolegol i bennu ffenoteip micro-organebau sy’n ddangosyddion yn yr amgylchedd acwatig.  Yn fwyaf diweddar, cwblhaodd y bartneriaeth rhwng Cymru ac Iwerddon brosiect Gwella Arfordiroedd INTERREG-IVA, a oedd yn canolbwyntio ar ddatblygu modelau i ragfynegi llygredd microbaidd a defnyddio technegau olrhain tarddiad.

Ar hyn o bryd mae Dr. Masterson yn rhan o ddau brosiect arall.  Mae Acclimatize, a ariennir gan y Rhaglen Gydweithredu rhwng Cymru ac Iwerddon, yn ceisio dod o hyd i fesurau sy’n angenrheidiol i ymdopi ag effeithiau newid hinsawdd ar lygredd dyfroedd ymdrochi. Mae SWIM, a ariennir gan INTERREG-VA, yn ceisio sefydlu’r modelau gorau i ragweld llygredd microbaidd mewn dyfroedd ymdrochi penodol mewn ardaloedd ar y ffin rhwng Gweiniaeth Iwerddon a Gogledd Iwerddon, a datblygu arwyddion yn cynghori’r cyhoedd.


X

This project has been part funded by the ERDF though the Ireland Wales Programme 2014 -2020.
www.irelandwales.eu